Эхлэл  /  Газарзүйн зураглал
1
2014 ОНЫ АЖЛЫН ҮР ДҮН
2
ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ХЭСЭГ
3
НИЙГМИЙН АСУУДАЛ
4
СУРГАЛТ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖИЛ
5
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ
6
ХАМТ ОЛНЫ АМЖИЛТ
7
ХЭВ ЖУРМЫН ХАМГААЛАЛТЫН ХЭСЭГ
8
ХЭЛТСИЙН БИЛЭГ ТЭМДЭГ /ЛОГО/
9
ХЭЛТСИЙН БҮТЦИЙН ЗУРАГЛАЛ
10
ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
11
ЭНХИЙГ ДЭМЖИХ АЖИЛЛАГАА